Promenade Pensante

De Promenade Pensante brengt je in beweging. Fysiek door te wandelen, geestelijk door reflectie.

Wat?

In de Promenade Pensante maak je gebruik van de wijsheid van Socrates, met name de kunst van het voeren van een dialoog over vragen die er toe doen.

Dialoog vraagt ruimdenkendheid, soepelheid van geest en gesprekspartners die niet ‘  ‘ ja-maaren’ , afdenken en strijden maar met je willen opdenken en onderzoeken.

Wandelen past hier uitstekend bij. Het schept ruimte, beweging, zuurstof en verschuivende panorama’s. Wandelend samen optrekken naar een bestemming. Er zijn geen winnaars. Er zijn geen verliezers.

In de Promenade Pensante ga je op zoek naar praktische wijsheid in antwoord op vragen die voortkomen uit een thema of onderwerp naar keuze, al of niet gekoppeld aan actuele wenselijkheid of noodzakelijkheid.  De Promenade kan bijvoorbeeld ingezet worden als intermezzo of instrument in een organisatie(verandering)traject.

De Promenade Pensante wordt heel precies op maat gemaakt in zorgvuldig overleg met de opdrachtgever, opdat het werkelijk bijdraagt aan de beweging die de organisatie zoekt, het doorbreken van geijkte patronen, formats en de daarbij behorende communicatie.

Voor wie?

  • Voor willekeurige gezelschappen ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis, een jubileum, een lustrum, een gedenkdag, een viering.
  • Voor vaste teams uit een organisatie die zoeken naar nieuw elan en input in de communicatie en de daarbij behorende denkpatronen. Personeelsdag bijvoorbeeld?
  • Voor nieuw te vormen teams of groepen uit een organisatie. Als start, als vorm van kennismaking met verdieping.
  • Voor vrienden-groepen die met en voor elkaar een weg zoeken om de onderlinge omgang te verdiepen, te verfrissen.
  • En voor nog veel meer… mensen, gezelschappen die er oren naar hebben.

Het aantal deelnemers is al naar gelang behoefte en mogelijkheden. Van 2 tot 50 en misschien zelfs daarboven.

Hoe gaat het in z’n werk ?

Aanvraag bij de Academie Het Nut Voorbij  door te mailen naar rienk.wielenga@hetnet.nl

Er volgt een gesprek om de wensen en ideeën van de opdrachtgever heel scherp in beeld te krijgen en de thema’s , onderwerpen waarover de dialoog kan gaan vast te stellen. Op grond daarvan maken Hella van den Elshout ( filosoof) en Rienk Wielenga een concept programma dat voor verdere toespitsing en verfijning opnieuw met de klant/opdrachtgever wordt besproken en vastgesteld. Keuze voor wandeltraject, omgeving, duur van de promenade , dat alles krijgt dan beslag.

De Promenade Pensante is ontwikkeld door Hella van den Elshout en Rienk Wielenga.

Zie: http://www.vandenelshout-selection.nl

Promenade Pensante: filosofische wandeling met richtinggevende vragen gestoeld op enkele regels van het socratisch gesprek.